В Общински съвет - Помрие в внесено проектно предложение от кмета на община Поморие Иван Алексиев за промени в наредбата, определяща размера на местните данъци и такси, с цел повишаване на таксата за битови отпадъци (ТБО) или т.нар. "такса смет". Предвиденото увеличение на такса битови отпадъци се отнася само за част от населените места на територията на община Поморие и варира от 3,5% до 73,61%.

Увеличението по населени места на такса смет за:

Поморие - с 3,5%;
Ахелой - с 18,61%;
Страцин - 24,42%;
Гълъбец - с 34,54%;
Косовец - с 35,76%;
Порой - с 46,45%;
Горица - с 51,07%;
Белодол - с 55,57%;
Бата - 61,55%;
Дъбник - 64,89%;
Габерово - 73, 61%.

Проектът за увеличение на такса смет е "изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на такса битови отпадъци следва да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината за предоставяне на тези услуги и съгласно утвърдената План - сметка за 2020г.", е посочено като мотиви в докладната. 

Ето какво още се казва:

"Към момента в Община Поморие се акумулират приходи за ТБО, в размер по-малък от разходите, които реално се извършват за сметосъбиране, извозване и третиране на отпадъците и поддържане на чистота. Същевременно постепенно нарастват цените на услугите за обработка на отпадъците в депа на ОП „Чистота Еко” — гр.Бургас и Община Несебър /претоварна станция Равда/. За сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас”, каквато е и Община Поморие, цените са увеличени от 22,80лв./тон за 2016г. и 2017г., на 27,60лв./тон за 2018г. и 2019г., като се очаква увеличение на размера и за 2020г., който ще бъде приет на сесия на ОС-Бургас през м.декември. Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за управление на отпадъците се увеличава от 57,00лв./тон за 2019г. на 95,00лв./тон за 2020г, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В тази връзка и съгласно плансметката за разходите по чистота за 2020г. по населени места следва да се актуализират и годишните размери на цените на съдовете за битови отпадъци, в случаите по чл. 17а, ал. 1, т. 1 от на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

Броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които общината осигурява също расте, като през 2019г. броят на тези с вместимост 240л. беше увеличен с 1401бр., а за 2020г. ще бъде увеличен с още 118бр. Броят на контейнерите с вместимост 11 ООл. също ще бъде увеличен от 914бр. на 961бр. Предвижда се през 2020г. да бъдат закупени също допълнителни
кошчета за териториите за обществено ползване на стойност 12 000лв. (с вкл.ДДС).

Предвиденото увеличение на такса битови отпадъци се отнася само за част от населените места на територията на Община Поморие, за които съгласно план-сметката за приходите и
разходите на дейностите по чистота за 2020г. е отчетен дефицит на средствата.

В гр.Поморие разходите за чистота се покриват от облога за текущата година на 95,05%, в гр.Ахелой на 81,39%, в с.Страцин на 75,58%, в с.Гълъбец на 65,46%, в с.Косовец на 64,24%, в с. Порой на 53,55%, в с.Горица на 48,93%, в с.Белодол на 44,43%, в с.Бата на 38,45%, в с. Дъбник на 35,11%, а в с.Габерово едва на 26,39%.

С настоящата докладна записка се предлага увеличение на ТБО със съответния процент на недостиг на средствата за чистота във всяко от изброените населени места. Предвиденото увеличение касае само жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия, тъй като нежилищните имоти се облагат на отчетна стойност, която е в по-висок размер."

Във връзка с наложителните ремонтни дейности на една от църквите на манастир "Свети Георги" в Поморие, които по изчисления на манастирското настоятелство възлизат на близо 50 хиляди лева, кметът Иван Алексиев е заявил готовност - още на следващото заседание на местния парламент да поиска от съветниците гласуване на 20 хиляди лева дарение за манастира.

Желаежите да дарят средства за ремонта в манастира, могат да го направят на:

Банковата сметка на Манастир „Св.Георги”-Поморие

BG51 BPBI 79371068842801

Юробанк България АД

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.