Членовете на ЦИК Георги Баханов и Йорданка Ганчева живеят в София в апартаменти под наем, за които плаща... ЦИК. Те са били длъжни да декларират това обстоятелство пред КПКОНПИ - ползване на чуждо недвижимо имущество, но не са го направили. И двамата са предложения на ГЕРБ, от доверените хора на Цветанов. От протоколите на ЦИК става ясно, че те самите си предлагат и си гласуват наемите и дори депозита и комисионната на агенцията е от бюджета на ЦИК. Членовете на ЦИК не са бедни. Заплатите им са по 5-6000 лв.

#Апартаментгейт

Декларацията на Баханов: https://register.caciaf.bg/…/AC46E746-63FB-44F7-A1D0-CC07B4…

Декларацията на Ганчева: https://register.caciaf.bg/…/AEA08477-463F-4B58-95B2-C354F3…

П Р О Т О К О Л
№ 70
На 8 юли 2014 г. се проведе заседание на Централната избирателна комисия при следния дневен ред.

На второ място, колеги, докладвам ви за сведение, че на 4.07.2014 г. след извършена проверка от финансовия контрольор–предварителна, а впоследствие и от главния счетоводител в администрацията и на базата на упълномощаване с протоколно решение в протокол № 36 от 7 май 2014 г., подписах договор за наем за осигуряване на жилищни нужди на колегата Георги Баханов – за жилище в рамките на утвърдените средства от Централната избирателна комисия.

Колеги, докладвам ви го за сведение, но и за още нещо. В протоколното решение се упълномощени председателят и секретарят във връзка със сключване на договор, но оттук-насетне,
пък и преди това практика на Централната избирателна комисия е договорите да бъдат сключвани от председателя или в негово отсъствие от определен от него заместник-председател. Във връзка с това ви докладвам и извършените проверки преди този договор да бъде сключен.

Колеги, ако желаете разисквания по този въпрос, готова съм.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Колеги, във връзка с това моля да одобрим с протоколно решение така сключения договор за наем на недвижим имот и подписан от мен.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.

Приема се.

П Р О Т О К О Л
№ 71
На 9 юли 2014 г. се проведе заседание на Централната избирателна комисия при следния дневен ред

.......
Заповядайте, колега Ганчева, на мястото на т. 6 да докладвате по друг въпрос.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, както знаете на 26 март комисията гласува на колегите членове на комисията, които нямат постоянен адрес на територията на град София, съответно не разполагат с жилище, да се плаща хотелско настаняване или нощувки. След това знаете в ход бяха предприети мерки комисията да бъде снабдена с ведомствени жилища за такива членове. Вчера гласувахме писмо. Преписката е на етап обективирано съгласие и нищо повече.
С оглед това, че сме бюджетна организация, целесъобразно разходване на средства и предвид обозримото бъдеще и неяснота какво е движението по преписката ви предлагам комисията да гласува месечен наем, който е в размер на 700 лв., съответно със съпътстващи разходи за сключването на договор за наем, а именно един месечен депозит, съответно половин месечен наем, който е комисионна за посредника. В папката са качени съответно характеристиките на имота, предложение за проектодоговор и справка за платените нощувки на член от комисията като обща сума и месечно.
Във връзка с този мой доклад ви предлагам да упълномощим председателя на комисията да подпише договор за наем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада. Колеги, откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване по така направеното предложение? Не виждам.
В тази връзка подлагам на гласуване така направеното предложение от колегата Ганчева ведно с упълномощаването ми да сключа договор, да бъде изплатен и съответния депозит. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова), против - няма.
Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейманов и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, използвам случая да кажа, че колегата Златарева напуска заседанието по обективни причини, за които е информирала председателя.
Във връзка с току що взетото решение аз ще помоля колегата Баханов да докладва комисионна за неговия договор.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Вчера беше взето решение за наемане на жилище и сключване на договор. Във връзка с докладваната и преди малко точка има качено и едно допълнение да се вземе решение за изплащане на комисионната на Агенцията за недвижими имоти в размер на 50 % от наема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам
желаещи за коментар. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува, съответно да се упълномощи председателя в тази връзка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева), против – 1 (Александър Андреев).
Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Маргарита Златарева и Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов и Таня Цанева.
Предложението се приема.

Източник: Биволъ

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.