ЕС ще гарантира високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в множество сектори, сред които обществените поръчки, финансовите услуги, изпирането на пари, безопасността на продуктите и транспорта, ядрената безопасност, общественото здраве, защитата на потребителите и данните, съобщиха от Съвета на ЕС.

Днес Съветът по правосъдие официално прие нови правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Новите правила ще изискват създаването на сигурни канали за съобщаване както в рамките на частни или обществени организации, така и на публичните органи. Правилата ще осигурят също високо равнище на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу отмъщение и ще изискват от националните органи да информират подобаващо гражданите и да обучават държавните служители как да третират сигналите за нарушения.

Предстои законодателният акт да бъде официално подписан и публикуван в Официален вестник. Държавите членки ще разполагат с две години да транспонират новите правила в националното си право.

"ЕС е ангажиран с изграждането на добре функционираща демократична система, основана на принципите на правовата държава. Това включва предоставянето на високо равнище на защита в целия Съюз на лицата, които имат смелостта да надигнат глас и да подадат сигнал за нередност. Ничия репутация или работа не бива да бъдат застрашени заради разкриването на незаконно поведение", коментира Анна-Мая Хенриксон, министър на правосъдието на Финландия, която в момента председателства ЕС.

При дружества с над 50 служители или общини с над 10 000 жители се въвежда задължението да се създадат ефективни и ефикасни канали за докладване. Това ще допринесе за изграждането на здравословна корпоративна култура, предвиждат новите правила. Сигнализиращите лица ще трябва първо да използват вътрешните канали в рамките на своята организация, преди да се обърнат към външни канали, създадени от публичните органи. Във всеки случай лицата, подаващи сигнали за нередности, няма да загубят своята защита, ако решат да използват най-напред външни канали. Защитените лица включват множество профили, които могат да получават информация за нарушения в работата, например служители, включително държавни служители на национално/местно равнище, доброволци и стажанти, членове без изпълнителни функции, акционери и др. Новите правила ще обхванат области като обществените поръчки, финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари, общественото здраве и т.н. С оглед на правната сигурност, в приложение към директивата е включен списък на всички обхванати законодателни инструменти на ЕС. Държавите членки могат да разширят този списък, когато прилагат новите правила. С правилата се въвеждат предпазни мерки, които да защитават сигнализиращите лица от отмъщение, като например отстраняване от работа, понижение и сплашване. Лицата, които оказват съдействие на сигнализиращите лица, като колеги и роднини, също са защитени. Директивата съдържа и списък на всички мерки за подкрепа, които ще бъдат въведени в полза на сигнализиращите лица. С новите правила се въвежда задължение за отговор и предприемане на последващи действия по сигнал за нарушения в срок от 3 месеца (с възможност за удължаване до 6 месеца за външните канали в надлежно обосновани случаи).

Понастоящем защитата на лицата, сигнализиращи за нарушения, е фрагментирана. В момента само 10 страни от ЕС имат всеобхватен закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения. На равнище ЕС съществува законодателство само в няколко сектора, най-вече в областта на финансовите услуги, което включва мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения.

Според проучване, проведено от Комисията през 2017 г., приблизителната стойност на пропуснатите ползи поради липсата на защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, само в областта на обществените поръчки възлиза на 5,8 – 9,6 милиарда евро годишно за ЕС като цяло.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.